In het Maritiem Museum Rotterdam gelden onderstaande huurvoorwaarden.

Algemene huurvoorwaarden 


Toepassing
De hierna genoemde voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst - en offerte voor verhuur van ruimte en faciliteiten.

Begrippen
Verhuurder, zijnde het Maritiem Museum Rotterdam, die ruimte en/of faciliteiten levert aan huurder.
Huurder, zijnde de gebruiker van het door huurder aangeboden ruimte en/of faciliteit.
Cateraar, zijnde de zelfstandig ondernemende partij, niet behorende tot de entiteit huurder en/of verhuurder, die catering services levert.

Geldigheid
Alle uitgebrachte offertes zijn 2 weken geldig, tenzij anders vermeld in de offerte. Wij plaatsen vrijblijvend een optie in onze agenda. Na het verstrijken van de optietermijn van 2 weken, wordt de optie automatisch uit onze agenda verwijderd.

Openingstijden
Binnen reguliere openingstijden zijn in de huursom de kosten van het bewakingspersoneel als mede van het normaal verlichten, verwarmen en schoonhouden van de locatie inbegrepen.
Bij een bijeenkomst van 150 of meer personen binnen reguliere openingstijd is het noodzakelijk om extra beveiliging in te huren, die op basis van nacalculatie wordt berekend.
Buiten reguliere openingstijden zijn de kosten van het bewakingspersoneel niet bij de huursom inbegrepen en worden deze op basis van nacalculatie berekend.

Catering en dienstverlening
Levering van catering services en overige dienstverlening door derden maakt geen deel uit van deze verhuurovereenkomst. Voor cateringvoorzieningen kan de huurder rechtsstreeks afspraken te maken, met één van de door de verhuurder goedgekeurde cateraars. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de tussen huurder en cateraar overeengekomen levering van caterings services alsmede de daaruit voortvloeiende consequenties. Voor de huurder en de door de huurder gecontracteerde cateraar dan wel andere externe dienstverlener zijn de huisregels voor gebruik van ruimte en faciliteiten van toepassing.

Ruimte en faciliteiten
Indien de inventaris van de locatie niet voldoende toereikend is, dienen afspraken in het contract opgenomen te worden over eventuele aanvulling(en) in de leveringsomvang en de daarvoor geldende vergoeding. Museum heeft het recht derden in te schakelen voor de uitvoering van de opdracht en de daarmee samenhangende leveringsomvang zoals benoemd in de verhuurovereenkomst.
Het is de huurder niet toegestaan enige verandering of toevoeging aan de gehuurde ruimte of inrichting daarvan aan te brengen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. De huurder draagt de verantwoordelijkheid en de kosten voor het in de oorspronkelijke staat brengen van het gehuurde. 
Mocht de verhuurder door oorzaken buiten zijn schuld niet in staat zijn de locatie ter beschikking van de huurder te stellen dan vervalt dit contract en zal de verhuurder niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventueel daaruit voortvloeiende schade. 

Aansprakelijkheid
De huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de locatie en/of inventaris door hem of door hem toegelaten personen.
De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van de door de huurder aangevoerde goederen. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder zich al dan niet voor deze aangevoerde goederen te verzekeren. Verhuurder is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de huurder lijdt indien en voor zover die schade een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van verhuurder. Aansprakelijkheid van verhuurder voor indirecte schade, daaronder begrepen, vervolgschade, gederfde winst of loon en gemiste besparingen is te alle tijden uitgesloten.

Annulering
Mocht de huurder de huurovereenkomst 2 maanden voor de afgesproken huurdatum verbreken, dan brengt de verhuurder de volgende annuleringskosten in rekening:
Bij annulering meer dan 2 maanden voor de huurdatum bent u geen annuleringskosten verschuldigd aan het Maritiem Museum.
Op het moment van annulering binnen 2 maanden gelden de volgende annuleringskosten:
meer dan 1 maand voor de huurdatum, 25% van het laatst geoffereerde bedrag .
meer dan 14 dagen voor de huurdatum, 50% van het laatst geoffereerde bedrag.
meer dan 7 dagen voor de huurdatum, 75% van het laatst geoffereerde bedrag.
bij annulering 7 dagen of minder voor de huurdatum, 100% van het laatst geoffereerde bedrag.

Verzetten van een huurdatum kan kostenloos tot 7 dagen voor de huurdatum. Daarna brengen we u 100% van het laatst geoffereerde bedrag in rekening.

Algemene bepalingen
In het Maritiem Museum Rotterdam gelden bezoekvoorwaarden. De voorwaarden zijn te vinden op http://www.maritiemmuseum.nl/bezoekersvoorwaarden. De huurder staat er voor in dat de deelnemers van de groep zich houden aan de bezoekvoorwaarden.
Indien door de huurder niet voldaan wordt aan de in het contract opgenomen bepalingen omtrent de omschreven organisatie/personen alsmede het doel van de vergadering/bijeenkomst is er sprake van wanprestatie en behoudt de verhuurder zich het recht voor om zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren.
Alle door het museum vermelde prijzen in overeenkomsten - en offertes voor het verhuur van ruimtes en faciliteiten zijn exclusief BTW. 

HUISREGELS VOOR GEBRUIK VAN RUIMTE EN FACILITEITEN

Alle door het museum of door derden ingehuurde bedrijven en hun medewerkers dienen zich te houden aan algemene huurvoorwaarden alsmede de volgende huisregels:

Algemeen
Het gebruik van open vuur of van rook is verboden, in welke vorm dan ook. Dit verbod geldt eveneens voor de aanwezigheid van met brandbaargas gevulde tanks en lichtontvlambare stoffen. Het is niet toegestaan op de locatie te roken.
De bediening van technische apparatuur van de verhuurder mag uitsluitend door personeel van de verhuurder geschieden. Spanning (voltage) mag alleen gebruikt worden op de daarvoor aangewezen locaties. Het benodigde vermogen van de te gebruiken apparatuur moet één week van tevoren worden aangegeven.
De huurder bezorgt geen overlast aan (andere) bezoekers/gasten.

Aankomst, op- en afbouw Medewerkers van cateringbedrijven of leveranciers dienen zich te melden in de centrale hal van het museum en zich in geval van verblijf in te schrijven bij de kassabalie. Hier zal een toegangsbadge verstrekt worden.

Goederen dienen bij de hoofingang, zij-ingang of de goedereningang van het museum aangeleverd en opgehaald te worden. Goederen dienen altijd aangemeld te worden bij de kassabalie van het museum telefoonnummer 010 4029265

Transportmiddelen zijn voorzien van schone zwenkwielen. De cateraar en leverancier is verplicht zijn goederen uit de locatie te verwijderen, onmiddellijk na afloop van de activiteiten of in overleg uiterlijk de dag erna tot een half uur voor openstelling van het museum (9:30 uur).

Er zijn 2 parkeerplaatsen beschikbaar op het terrein van het museum die alleen gebruikt mogen worden mits deze gereserveerd zijn.

Nooduitgangen moeten altijd vrij worden gehouden.

Tijdens openingstijden wordt er opgebouwd met respect voor de bezoekers van het museum.

Catering, dienstverleners en aankleding ruimtenCatering- en andere dienstverlenende bedrijven dienen over aantoonbare verzekeringen inzake bedrijfsaansprakelijkheid te beschikken.

In het museum is het gebruik van consumpties in het museale gedeelte van het gebouw waar collectie is opgesteld niet toegestaan, tenzij anders vermeld in de overeenkomst - en offerte voor verhuur van ruimte en faciliteiten.

Decoraties zijn alleen toegestaan op tafels. Kaarsen en andere verlichtingsbronnen zijn toegestaan indien werkzaam op batterij of elektrisch. Bloemen, bloemstukken en planten zijn alleen toegestaan indien van kunstmatige en brandvertragende materialen. 

Gerechten bereiden door middel van frituren is in het museum niet toegestaan. Dit mag wel buiten het gebouw plaatsvinden, op het buitenterrein aan de achterzijde van het museum mits verhuurder tijdig is geïnformeerd, dat een omgevingsvergunning bij de gemeente moet worden geregeld.

In geval dat gerechten en/of voedingsmiddelen een sterke geur in het museum kunnen achter laten dient u het gebruik achterwege te laten. Het bereiden van voedsel is alleen toegestaan in de daarvoor ingerichte multifunctionele ruimte. Deze ruimte mag niet worden gebruikt voor het afwassen van gebruikt servies- en glaswerk.

De vloer moet afgedekt zijn bij de buffetpunten of bij de andere uitgiften indien de vloer vuil kan worden. Deze vloerbedekking wordt door de verhuurder geleverd.